Archief en Museum van het Studentenleven

WAAROM ?

Start WAAROM ? VERBINDINGEN Mota-geschiedenis

 


Waarom een archief en museum van het studentenleven ?

Waarom niet eigenlijk, zou als antwoord en/ of boutade dienst kunnen doen.

De realiteit is dat het over het algemeen vrij droef gesteld is met onze verbondenheid met het verleden.

Naarmate onze communicatiemaatschappij verder evolueert lijken in het bijzonder de hoger geschoolden meer en meer op een eiland geïsoleerd te raken.

De terugloop van het aantal leden in de studentenclubs is omgekeerd evenredig met de negatieve publiciteit waarvan ze "genieten".

Toegegeven, naarmate de traditie verwatert en de kennis der geplogenheden afneemt, groeien de excessen en neemt het aantal aanleidingen tot negatieve berichtgeving toe.

Ons opzet is dan ook te fungeren als centralisatiepunt voor het hoe en waarom van de vaak eeuwenoude tradities en geplogenheden, als een makkelijk consulteerbaar medium voor biografische, bibliografische en muzikale vragen, kortom als de hoeders van een snel wijzigend en zelfs verdwijnend aspect van ons culturele leven.

De betrachting is zo volledig mogelijk te zijn teneinde een waarheidsgetrouw beeld te kunnen geven aan hen die onze tentoonstelling bezoeken of ons archief consulteren.

Laten we vooral niet vergeten dat de funderingen van het verleden onontbeerlijk zijn voor een levende toekomst.

Hoe en waar ?

Wie de ambitie koestert op eender welke wijze inzicht te verschaffen in een welbepaald onderwerp, dient zich vooreerst uitvoerig te documenteren.

Zowel binnen de vereniging Mota als in kringen van sympathisanten is sinds tijden een verzamelvirus actief, het verlangen leeft om meer te weten over de geschiedenis en de origine van wat we kennen uit het actieve studentenleven. Door deze studie en verzameldrang openden zich ook ( lands- )grenzen, in vele landen bestaan studentenclubs, alle in meerdere of mindere mate schatplichtig aan de oorspronkelijke, middeleeuwse tradities.

Wij trachten dan ook een zo breed en diepgaand mogelijk inzicht te verwerven in de geschiedenis, de tradities en de lokale invulling daarvan.

Ons streven is de uitbouw van een systematische collectie, in de ruimste betekenis van het woord, en - allerbelangrijkst - het systematisch toegankelijk maken van deze verzameling.

 • De eerste stap was en is dan ook de realisatie van een bescheiden museum - in eerste instantie kleinschalig weliswaar - , bij wijze van visitekaartje.

 • Dit museum is als het ware een uithangbord voor een - uit te bouwen - virtueel museum, dankzij de mogelijkheden, ons geboden door internet.

 • Tevens zijn wij bezig met de uitbouw van een archief en bibliotheek, in de breedst mogelijke betekenis van het woord, waar belangstellenden en belanghebbenden zich nader kunnen informeren en documenteren.

Het basisconcept omvatte in eerste instantie het studentenleven rondom ons, in Antwerpen, Vlaanderen…, maar naarmate de uitwerking vorm kreeg en krijgt, groeide ook het besef dat de academische wereld rondom dit startpunt meer dan gewone belangstelling verdient.

 • Daarom ook zijn wij bezig onze informatieopdracht verder uit te werken naar het studentenleven op een ruimere schaal. De concrete invulling daarvan zal in belangrijke mate afhangen van de gegevens, documentatie en objecten die wij daarover kunnen verwerven.

In feite groeit elke dag nog het besef dat ons een titanenwerk wacht;

Alle hulp is dus meer dan welkom !

concreet :

Het internetgebeuren levert niet alleen een belangwekkend communicatiemedium op voor informatiewinning en uitwisseling, maar kan ook een véél ruimere doorsnede geven van onze collectie voor bezoekers van "niet bepaald bij de deur ".

Een museum kan nooit alles in de vitrine zetten, immers in zulk geval wordt het museum een uitdragerij zonder systeem, zonder toegankelijkheid.

 • Daarom is dan ook in ons opzet een archief begrepen, consulteerbaar voor nadere studie en verdere vragen.

 • Dit vijfde facet van het Mota-initiatief omvat zowel een ruimere collectie van voorwerpen, als een bibliotheek, als een systematisch verwerken van allerhande documenten en geschriften, als een discotheek en," last, but not least", een archief van muziekpartituren van studentenliederen.

Wie een cantus organiseert zal dus geen geldig excuus meer hebben om " ‘t is mis" te zingen.

balkGrieks.gif (1211 bytes)

Why an archive and museum of student life ?

"Why not! " could be the simple answer.

The reality is that the situation is rather sad concerning our links with the past.

While the communication in our society evolves ever more rapidly, it seems that especially the higher-educated seem to isolate themselves more and more on their own island.

The decline in the number of members of student clubs is proportionate to the negative publicity that the clubs "enjoy".

We must admit, as the tradition waters down and the knowledge of the customs declines, the excesses grow and lead to negative publicity.

Hence our intention is to function as a point of centralisation for the how and why of the often age-old traditions and customs, as an easy to consult medium for biografical, bibliografical and musical questions, in short, as the keepers of a fast changing and even disappearing aspect of our cultural life.

We try to be as complete as possible as to give a truthful image to those who visit our exposition or consult our archive.

Let us not forget that the foundations of the past are indispensable for a living future.

How and where ?

He who has the ambition to give inside into any subject in any way possible, has to begin with documenting himself extensively.

As well as the association Mota as the circle of sympathisers is since a while infected with a collectionvirus. The desire lives to know more about the history and the origins of what we know to be in the active student life. By this study and urge to collect, (country) borders opened themselves. In many countries, student clubs exist, all more or less tributary to the original traditions of the middle ages.

So we try to gain an as broad and thorough inside as possible into the history, the traditions and the local interpretaion thereof.

Our goal is the building of a systematic collection, in the broadest sense of the word,  and - most important - to make our collection systematically accesible.

 • The first step was and is the realisation of a modest museum - it is true, primarily on a small scale -  , as a visiting-card.

 • This museum is as it were a sign-board for an - extending - virtual museum, thanks to the possibilities, given to us by the internet.

 • At the same time, we are building up an archive and library, in the broadest possible meaning of the word, where those interested or concerned can inform or document themselves.

At first, the basic concept was the student life around us, in Antwerp, Flanders…, but when the working-out got and gets shape, the notion grew that the academic world around this starting point deserved more than common interest.

 • That is why we are extending our task for giving information about the student life on a broader scale. The ultimate result depends for the most part on the information, documentation and objects we can acquire on this aspect.

In fact: Every day the notice grows that a titanic job awaits us ;

So all help is more than welcome !

concrete :

The internet gives us not only an important means of communication for the gaining and exchanging of information, but can also give a greater profile of our collection for visitors from "not so close by".

A museum can never put all of its collection in its show-case. The museum would become a lumberroom without any system, without accessibility.

 • That is why our plan includes an archive, consultable for further studie and questions.

 • This facet of the Mota-initiative includes, as well as a broad collection of objects, a library, a systematic processing system for documents and writings, a discotheque and, last, but not least, an archive of musicpartitures of student songs.

So he who organises a "cantus"(singing evening) will not have to make the remark that a song is sung in the wrong way.

Send your reactions to: webmaster@mota.org with questions and comments about our website
Copyright © 1998-
2000 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Last Update: februari 09, 2002

 balkGrieks.gif (1211 bytes)

Warum ein Archiv und Museum Studentenlebens ?

Warum nicht eigentlich, könnte man brauchen wie Antwort oder Boutade.

Der Realität ist aber das es im allgemeines schlecht bestellt is mit unseren Bindungen mit dem Vergangenheit.

Nachdem unserer Kommunikationsgemeinshaft immer weiter entwickelt scheinen besonders die Höhergeschulten sich immer mehr auf ein eigenes Insel zu isolieren.

Die zurücklauf von der Mitgliederzahl von Studentenklubs ist proportional an der negative Publizität wovon sie "genieben".

Zugegeben, nachdem die Tradition verwässert und die Kenntnis vom Gewohnheit abnimmt, wachsen die Exceben und geben immer mehr Anlab zu negativen Nachrichten.

Unsere Anlage ist dann auch zu fungieren wie ein Zentralpunkt für das wie und warum von den oft jahrhundertealte Traditionen und Gewohnheiten, als ein leicht konsultierbares Medium für biografischer, bibliografischer und musikalischer Fragen, kurz,  wie der Hüter von einem zehr snel änderend und eben verschwindend Aspekt unser kulturelles lebens.

Die Erfüllung ist um so vollständig möglich zu sein um ein wahrheitsgemäbes Bild geben zu können an den die unserer Ausstellung besuchen oder unserer Archiv konsultieren.

Lassen wir besonders nicht vergessen das die Fundierungen von dem Vergangenheit unentbehrlich sind für eine lebende Zukunft.

Wie und Wo ?

Wer der Ehrzeig hegt um, auf gleich welcher Weise, eine Einsicht zu verschaffen in eines entschiedenes Thema, dient sich zuerst ausführlich zu dokumentieren.

Sowohl in der Verein Mota, wie auch im Kreis der Sympathisanten ist seit lange Zeit eines Sammelvirus aktiv. Das Verlangen lebt um mehr zu wissen über die Geschichte und Herkunft vom was wir kennen aus dem aktiven Studentenleben. Durch diese Studie und Sammelwut öffneten sich auch Landesgrenzen, in viele Länder gibt es Studentenklubs, alle mehr oder weniger tributpflichtig an die ursprüngliche, mittelalterliche Traditionen.

So versuchen wir ein so umfassend und profund mögliche Kenntniss zu erwerben in die Geschichte, der Traditionen und die lokale Anwendung davon.

Unses Streben ist der Ausbauw eines systematischen Kollektion, in die geraumigste Bedeutung des Wortes, und - allerwichtigst - diese Ausstellung systematisch zugänglich machen.

 • Der   erste Schritt war und ist die Realisierung eines bescheidenes Museum - in erster Instanz in kleinerem Umstanz - , wie Visitenkarte.

 • Dieses Museum ist wie eines Aushängeschild für eines  - aus zu bauen - virtuelles Museum, dank  die Möglickeiten vom Internet.

 • Gleichzeitig sind wir auch beschäftigt mit dem Ausbau eines Archiv und Bibliothek, in die geraumigste Bedeutung des Wortes, wo Interessierten und Beteiligten sich angelegentlich erkundigen und dokumentieren können.

Das basiskonzept war, in erster Instanz, das studentenleben rundum uns, in Antwerpen, Flandern…, aber nachdem wir die Ausarbeiting gestälten und gestalten, wachste auch das Bewubtsein das die akademische Welt rundum diesem Startpunkt mehr dann gewöhnliche Interesse verdient.

 • Darum sind wir auch beschäftigt mit unserem Informationsauftrag weiter aus zu arbeiten zum Studentenleben in grobem Umfang. Das konkretes Resultat davon wird in hohem Mabe abhängen von deren Daten, Dokumentation und Objekten den wir darüber finden können.

Faktisch wachst jeden Tag das Einsicht das uns ein Titanenwerk erwartet;

Jede Hilfe ist dann auch hochwillkommen !

konkreet :

Das Internetgeschehen gibt nicht allein eines interessantes Kommunikationsmedium für das sammeln und auswechseln von Information, aber kann auch ein viel mehr geraumige Durchschnitt geben von unserem Kollektion für Besücher von "nicht neben die Tür ".

Ein Museum kann nie alles in die Vitrine setzen, denn das Museum wird eine Trödelei ohne System, ohne zugänglichkeit.

 • Darum ist dann auch in unsere Plan eines Archiv begriffen, konsultierbar für weitere Studie und Fragen.

 • Diese Facette von der Mota-Initiative umfasst sowohl eine geräumigere Sammlung von Objekten, wie auch eine Bibliothek, ein systematisch verarbeiten von allerhande Dokumenten und Schriften, eine Discothek und," last, but not least", eines Archiv von Partituren von Studentenlieder.

Wer ein Kommers organisiert oder mitmacht soll also nicht sagen können das er einen lied nicht singen kann.

Senden Sie ihren Reaktionen nach: webmaster@mota.org mit Fragen oder Kommentaren über unseren Seiten
Copyright © 1998-1999 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Letzte bearbeitung: 09-feb-2002

 balkGrieks.gif (1211 bytes)

Pourquoi un archives et musée de la vie d'étudiants ?

"Pourquoi pas !", on peut dire comme reponse et/ou boutade.

La réalité est que la situation concernant les liens avec le passé est tres triste .

Selon qu'il y a une évolution continue dans notre société de communication, spécialement les plus qualifiés se retirent sur leurs propres isles.

Le declin dans le nombre de membres dans les clubs d'étudiants est proportionnel à la publicité negative qu'ils "jouient".

D'accord, Selon que le tradition Délaye et la connaissance des coutumes diminue, les excèsses et les lieus à la publicité negative augmentes.

Notre Intention est par conséquent de fonctionner comme un lieu de centralisation pour le comment et pourquoi des traditions et coutumes, souvent séculaires, comme un médium facilement accessible pour les questions biographiques, bibliographiques ét musicales, bref, comme les gardiens d'un aspect de notre vie qui change beacoup et qui est même en voie de disparition.

Le pratique est d'être le plus complet possible, pour pouvoir donner une idée véridique à ceux qui visitent notre exposition ou consultent nos archives.

N'oublierons pas que les fondations du passé sont indispensable pour un avenir vivant.

Comment et Où ?

Quand on a l'ambition de donner avis d'une manière quelconque dans un sujet particulier, on doit d'abord se documenter amplement.

Depuis longtemps, aussi bien que dans l'association Mota que dans les cercles de sympathisants, un virus de collection est actif, le désir de savoir plus de l'histoire et l'origine des choses que nous connaissons du vie actif d'étudiants. Par cette étude et désir de collectionner des frontières s'ouvraient. Dans beaucoup de pays il y a des clubs d'étudiants, tous, plus ou moins, tributaire aux traditions originales séculaires.

Nous essayons alors de voir plus claire dans l'histoire, les traditions et le remplissage local de cela, le plus amplement et profondement possible.

Notre but est le développement d'une collection systematique, dans le sens le plus ample  du mot, et - Le plus important - faire cette collection accessible dans un façon systematique.

 • Le premier pas était d'alors la realisation d'une musée modeste - il est vrai, en premier lieu à petite échelle - comme carte de visite.

 • Cette musée est pour ainsi dire un enseigne pour une musée virtuelle, en construction, grâce à les possibilités, servi par l'internet.

 • Ainsi, nous travaillons à le développement des archives et d'une bibliotheque, dans le sens le plus ample, où qui s'intéresse à et les intéressés peuvent s'informer et documenter.

L'ébauche de base était en premier lieu le vie d'étudiants autour de nous, en Anvers, en la Flandre…, mais selon que l'élaboration prenait et prend forme, le notion se formait que le monde académique autour de ce point de départ valait notre attention spéciale.

 • C'est pour cela que nous travaillons à étendre notre mission d'information à la vie d'étudiants sur une échelle plus grande. Le développement concrete de cela dépendrai largement sur les données, la documentation et les objets que nous pouvons acquérir sur cela.

Le fait reste que chaque jour la notion croît qu'un oeuvre de titan nous attend;

Toute assistance est plus que bienvenue !

concret :

L'internet donne pas seulement un medium important pour gagner et échanger d'information, mais peut donner aussi un profil plus étendu de notre collection pour visiteurs de "pas si proche".

Un musée peut jamais mettre tous le collection dans la vitrine, puisque dans ce cas le musée devient une friperie sans système, sans accessibilité.

 • C'est pour cela que dans notre projet il y a aussi compris une archives, consultable pour faire une étude approfondie où repondre aux questions ultérieures.

 • L'initiative- Mota englobe, aussi bien qu'un collection étendu des objets, une bibliothèque, une assimilation systematique de toutes sortes des documents et écritures, une discothèque et," last, but not least", une archives des partitions de musique de chansons d'étudiants.

Celui qui organise un "cantus" (soirée de chante d'étudiants) aura plus une excuse pour dire qu'une chanson est chantée incorrectement.

Envoyez votres reactions à: webmaster@mota.org avec questions où commentaires sur notre website
Copyright © 1998-1999 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Dernier adaption: 09/02/02
  

Zend Uw reacties naar: webmaster(at)studentenmuseum.be met vragen en opmerkingen over onze Website.
Copyright © 1998-2015 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Laatste wijziging: 06 april 2015